Statut SKN

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA MIŁOŚNIKÓW

KULTURY I JĘZYKÓW ŚRODZIEMNOMORZA „OIKUMENE

Statut SKN Okimene (PDF)

Postanowienia wstępne

§1

Niniejszy Statut określa cele i zasady działania Studenckiego Koła Naukowego „Oikumene” działającego przy Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

§2

 1. Celem działalności Koła jest:

a)      pogłębienie i promowanie wiedzy dotyczącej historii i rozwoju kultury basenu Morza Śródziemnego;

b)      nawiązanie i pogłębianie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy środowiskami studentów polskich i zagranicznych.

2. Koło realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)      organizowanie regularnych spotkań i prelekcji, otwartych dla osób niebędących członkami Koła;

b)      stałe pogłębianie wiedzy swoich członków o historii i rozwoju kultury basenu Morza Śródziemnego, w szczególności poprzez spotkania i dyskusje;

c)      wspieranie indywidualnych inicjatyw i przedsięwzięć, zbieżnych z celami Koła, a podejmowanych przez jego członków;

d)     współdziałanie z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Członkowie Koła

§3

 1. Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego, zainteresowany realizacją celów statutowych Koła.
 2. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje na wniosek zainteresowanego Zarząd Koła.
 3. Skreślenie z listy członków Koła następuje z urzędu w wypadku ukończenia bądź przerwania studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.
 4. Zarząd koła może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków Koła w wypadku stwierdzenia niestosowania się członków Koła do postanowień niniejszego Statutu. Uchwała taka musi zostać podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu i staje się prawomocna po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia osoby zainteresowanej, chyba że skorzysta ona z prawa odwołania do Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, uchwała pozostaje nieprawomocna.
 5. Członkowi Koła w przypadku skreślenia go z listy członków Koła przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia decyzji zainteresowanemu przez Zarząd.

§4

 1. Członkowie Koła w szczególności mają prawo:

a)      uczestniczenia w realizowaniu celów statutowych Koła;

b)      wybierania i bycia wybieranym do władz Koła;

c)      uzyskiwaniu pomocy Koła w realizowaniu własnych pomysłów i przedsięwzięć zbieżnych z celami Koła.

2.   Członkowie Koła w szczególności mają obowiązek:

a)      realizowania celów statutowych Koła;

b)      czynnego uczestniczenia w pracach Koła;

c)      regularnego opłacania składki członkowskiej;

d)     dbania o rozwój Koła;

e)      przestrzegania i stosowania się do Statutu i innych przepisów wewnętrznych Koła.

§5

 1. Członkiem wpierającym Koła może zostać każdy, kto nie może być członkiem zwyczajnym, a jest zainteresowany realizowaniem celów statutowych Koła, w szczególności doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci i doktoranci innych uczelni.
 2. Członek wspierający Koła ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego związane z merytorycznym zakresem działalności Koła.
 3. Do przyjmowania i skreślania z listy członków wspierających stosuje się przepisy dotyczące członków zwyczajnych, z wyłączeniem prawa do odwołania się od uchwały o skreśleniu do Walnego Zgromadzenia.

§6

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przyznaniu osobie szczególnie zasłużonej dla Koła tytuł Członka Honorowego Koła.

Władze Koła

§7

Władzami Koła są:

a)      Walne Zgromadzenie,

b)      Zarząd Koła.

§8

 1. Walne Zgromadzenie Koła jest najwyższą władzą Koła, w skład której wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Koła.
 2. Walne Zgromadzenie Koła odbywa się co najmniej raz na semestr, celem zapoznania wszystkich członków Koła z działalnością władz Koła.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi z inicjatywy członków Zarządu. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Koła.
 4. Walne Zgromadzenie ma prawo zajmować się wszelkimi sprawami dotyczącymi działalności Koła, a w szczególności:

a)      powołuje i odwołuje członków Zarządu Koła;

b)      decyduje o kierunku działalności merytorycznej Koła;

c)      ustala zasady i kontroluje politykę finansową Koła;

d)     ustala wysokość składek członkowskich za dany semestr;

e)      zmienia postanowienia Statutu koła;

f)       rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Koła o skreśleniu z listy członków;

g)      nadaje tytuł Członka Honorowego Koła;

h)      decyduje o rozwiązaniu Koła;

i)        rekomenduje pracownika Uniwersytetu na opiekuna Koła.

5.   Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków Koła, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 4 pkt. a), c), d) oraz i), które zapadają większością bezwzględną, oraz ust. 4 pkt. e) i h), które zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Obowiązuje głosowanie jawne.

§9

 1. Zarząd Koła jest organem uprawnionym do reprezentowania Koła na zewnątrz i bieżącego kierowania działalnością Koła. Może on podejmować decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów.
 2. W skład Zarządu wchodzą:   a)      Przewodniczący;  b)      Wiceprzewodniczący;   c)      Skarbnik.
 3. Kadencja członów zarządu trwa 1 rok. Członkowie Zarządu Koła są powoływani przez Walne Zgromadzenie zgodnie z zapisem §8 ust. 5 spośród kandydatów – będących członkami Koła – zgłoszonych przez członków Koła.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W wypadku niemożność osiągnięcia większości decyduje głos przewodniczącego.
 5. Uchwały dotyczące spraw finansowych Koła zapadają większością bezwzględną.
 6. Rozliczenie środków materialnych otrzymywanych od organów uczelni, jak również składanie wniosków i sprawozdań, należy do Skarbnika Koła kontrolowanego przez Zarząd i składającego raport Walnemu Zgromadzeniu Koła.

Kontrola działalności Koła z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego

§10

 1. Opiekunem Koła z ramienia uczelni jest wybrana na to stanowisko osoba rekomendowana przez Koło.
 2. Kadencja Opiekuna Koła trwa 2 lat.
 3. Opiekunem Koła może zostać wybrany ponownie po upływie jego kadencji.
 4. Kompetencje Opiekuna Koła:
 • nadzorowanie prac Koła;
 • konsultowanie działalności naukowej i popularnonaukowej członków Koła;
 • informowanie innych pracowników naukowych uczelni o działalności Koła;
 • pomoc w propagowaniu realizowanych przez Koło projektów.

Postanowienia końcowe

§11

 1. Koło zostaje rozwiązane w wypadku, gdy liczba jego członków spadnie poniżej pięciu i będzie się utrzymywać na tym poziomie przez okres 6 miesięcy.

Opiekun Naukowy, dr hab. Gościwit Malinowski

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: